İletişim Hattı +90 (286) 212 07 66
KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ÇANAKKALE TİCARET BORSASI (ÇTB) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ÇANAKKALE TİCARET BORSASI (ÇTB) “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres                                 : İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi No: 108 Çanakkale

Telefon                               : 0 (286) 212 0766 

Fax                                    : 0 (286) 213 9454

Web Adresi                        : www.ctb.org.tr

E-Mail Adres                      : canakkaletb@tobb.org.tr

2. AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafımıza bildirmiş olduğunuz veya Borsamız tarafından çeşitli kanallarla temin edilmiş olan kişisel bilgilerinizin/verilerinizin, aşağıda açıklanan amaçlar ve kapsam doğrultusunda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecek olduğunu hatırlatarak, işbu aydınlatma formu ile kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ÇTB ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
 • Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 • Hizmet Binamızın Güvenliğine İlişkin Veriler: Binaya giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇTB ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
 • Vekâletname çıkartılması,
 • Sözleşmeli avukat bilgilerinin tutulması ve bunlar adına vekâletname düzenlenmesi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, E
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi
 • Toplantı ve etkinlik davetlerinin gönderilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Resmi, Ticari ve Sosyal İştiraklerin dosyalarının tutulması,
 • EBYS Öncesi ÇTB iç ve dış yazışmalarının dosyalanması,
 • Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
 • Arşivin tutulması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet,tv hatları,santral),
 • Ulaşım ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
 • Teminat mektuplarının iadelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Gider pusulası ve serbest meslek makbuzlarının oluşturulması,
 • Disiplin Kurulu’na yapılan itirazların yönetilmesi,
 • E-Rehber tutulması,
 • ÇTB’un iştiraklerinin ilgili belgelerinin tutulması ve saklanması,
 • ÇTB nezdindeki toplantılarda fotoğraf çekimi ve bazı durumlarda kamera kaydı alınması,
 • ÇTB bünyesinde yer alan web sitesinde, sosyal medya hesaplarında fotoğraf ve haber, duyuru paylaşımı
 • Yüklenici ve tedarikçi firma çalışanlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
 • Gayrimenkul kiralamalarının gerçekleştirilmesi,
 • İhale süreçlerinin yönetilmesi,
 • Dışarıdan danışmanlık alımı,
 • Bakanlık ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Stajyer öğrencilerin belirlenmesi ve staj işlemlerinin takibi,
 • Projelerin yürütülmesi, proje faydalanıcılarına yönelik anket ve duyuruların yapılması,
 • Akademik Danışman Projesi kapsamında Akademik Danışmanların belirlenmesi,
 • Eğitimci listelerinin tutulması,
 • Toplantı katılım listelerinin tutulması
 • Disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
 • Sosyal medya yönetiminin sağlanması,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
 • ÇTB kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Türkiye ve yurtdışı iş birliği tekliflerinin değerlendirilmesi,

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ÇTB, kişisel verilerinizi Borsamızla iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddes hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi noter kanalı dilekçe ile kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle canakkaletb@tobb.org.tr adresi veya canakkaleticaretborsasi@hs01.kep.tr adresi üzerinden, https://www.ctb.org.tr adresinde yer alan veya Kurumumuzun İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi No: 108 Çanakkale  adresinde fiziken bulunan “Kişisel Veri Bilgi Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

- Kişisel Veri Bilgi Formu

- Görüntü Cihazları Aydınlatma Metni

Kurumsal

Çanakkale Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç