İletişim Hattı +90 (286) 212 07 66
Çankırı Ticaret Borsası Hakkında

Çanakkale Ticaret Borsası İlk Kuruluş

Çanakkale Ticaret Borsası 1957 yılında Köprübaşı Caddesi Eski İtfaiye karşısındaki bir büroda faaliyetine başlamıştır. Müteşebbis heyette Niyazi Bozoğlu, Cafer Çakar, Ahmet Apaydın, Avram Levi Araboğlu yer almıştır.

Üye sayısı 29 olup, meslek komiteleri yoktu. Meclisi 11 asil ve 11 yedek üye teşkil etmiştir. Meclis başkanı Salamon Reyna idi. Yönetim Kurulu beş kişiden oluşuyordu. Yönetim Kurulu Başkanı, Suat Fenercigil, ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Vahit Apaydın, Avram Levi Araboğlu, Nesim Halyo, Victor Kumru.

Genel Kâtiplik/Sekreter görevini pamuk eksperi Hüseyin Pakkanlar bu görevi vekâleten yürütmüştü. 1967 yılında borsa işlem hacmi 5.461.000TL olup tescil oranı ise % 1 di. 1968 yılında ise Borsa kapanmıştır.

Çanakkale Ticaret Borsası’nın Yeni Kuruluşu (Temmuz 1991)

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Toptan Ticaret (Tarımsal Maddeler) komitesinin 20.02.1991 tarihinde İbrahim Özdemir, Hayrettin Çetinkaya, Süleyman Yayıcı, Salamon Halyo, Muharrem Gülkan, Erol Özen, Zahit Badem, Hasan Tüylüoğlu, ve Oda Genel Sekreteri Yüksel Anafarta’nın katılımıyla toplandı. Çanakkale’de Ticaret Borsasının kurulması ile ilgili alınan istişari mahiyetteki kararı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclisince de oy birliği ile kabul edildi. Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinin almış olduğu karar Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan “Çanakkale’nin Tarımsal Yapısı” konulu rapor ile birlikte, Çanakkale Valiliğine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilerek kuruluş izni istendi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın Tarımsal Maddeler ticaretiyle iştigal eden üyeleri arasında yapılan seçimle kurulması istenen Çanakkale Ticaret Borsasının 8 kişilik Müteşebbis Teşekkülü oluşturuldu. Müteşebbis Teşekkül Başkanlığına İbrahim Özdemir, Başkan Vekillerine Hayrettin Çetinkaya ve Salamon Halyo, Muhasip Üyeliğine Süleyman Yayıcı üyeliklere Erol Özen, Muharrem Gülkan, Zahit Badem, Hasan Tüylüoğlu seçildiler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü’nün 09.05.1991 tarih ve 1991/45 sayılı onayı ile uygun gördüğü, İlimizde Ticaret Borsası’nın kurulmasını Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne 17.05.1991 tarih ve 19137 sayılı yazı ile tebliğ edilmiştir.

Borsanın organlarını oluşturmak amacıyla Müteşebbis Teşekkülce hazırlanan seçim takvimi sonucunda 19.06.1991 tarihinde Yargı denetiminde Meclis, 27.06.1991 tarihinde Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası olarak üyelerimize 1991 yılından bu yana aktif olarak hizmet vermekteyiz.

Önceleri sadece merkez borsamızda hizmet verirken üyelerimizin talepleri doğrultusunda Borsamızla olan işlerini kolaylaştırmak ve bazı işlemleri daha yakın mesafelerde çözümleyebilmek için Ezine, Gelibolu ve Çan-Yenice İrtibat bürolarımızı açtık. TİBOS Tescil Sistemine geçilmesi ile 2023 yılı itibari ile Merkez Borsamız ve Gelibolu İrtibat Büromuzda hizmete devam etmekteyiz. 

Çağdaş borsacılık kapsamında hizmet vermeyi amaçladığımız merkez borsamızda, modern teknolojiye sahip konferans salonumuz, üreticilerin ürünlerinin hak ettiği değeri elde etmesini sağlayan ve ürünlerinin kalite kriterlerini ortaya koyan laboratuarımız ve üretici ile tüccarın bir araya gelmesini sağlayan satış salonumuz bulunmaktadır.

2022 yılı yapılan Borsamız organ seçimleri sonrasında 7 kişilik Yönetim Kulumuz, 21 kişilik meclisimiz, 7 meslek komitemiz ve 7 kişilik personelimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ticaret Borsaları:

5174 Sayılı TOBB Kanunu Madde 28: “Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.”

Ticaret Borsalarının Faydaları Şu Şekilde Sıralanabilir:

  • Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine ulaştığı ölçüde, Devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle üstleneceği mali yük azalır.
  • Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünlerde stopaj, KDV ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir.
  • Ticaret borsaları, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları da istikrara kavuşturur.
  • Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır.
  • Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır.
  • Ticaret Borsalarına sadece borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım üreticileridir. Bu sebeple, her borsada satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri oluşturur.

Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Şöyledir:
(5174 Sayılı Kanunda geçen hükümler)

Borsa Tanımı
MADDE 28. – Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Borsanın kuruluşu
MADDE 29. – Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlıkça kurulur.
Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel nitelikli borsalar da kurulabilir.
Bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir. Bölge borsasının kurulması ile kurucu borsalar şube haline dönüşür.
Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere tâbidir.
Borsalar, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadırlar.
Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Dışarıda yerleşik kişiler, uluslararası nitelikteki borsalarda işlem yapabilir.

Borsaların çalışma alanları
MADDE 30. – Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.

Borsa şubeleri
MADDE 31. – Bölge ticaret borsaları kapsadıkları çalışma alanlarında şube kurabilirler. Borsalar, çalışma alanları içinde borsa meclisi kararıyla şubeler açabilirler.
Şubelerin bulunduğu il ve ilçede faaliyet gösteren borsa üyeleri arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle en az on kişilik meclis oluşturulur. Meclis üyeleri kendi aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçer. Aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Yönetim kurulu, kendi arasından bir şube başkanı ve başkan yardımcısı ile bir sayman belirler.
Borsalar, yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin onayı ile bazı yetkilerini şube meclisine devredebilirler.
Bölge borsasının kurulması ile kurucu il borsaları şube haline dönüşür. İlçe borsaları, kendi meclislerinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla il borsasının şubesine dönüşebilirler.
Şubelerin kuruluş ve işleyişi, bütçeleri, borsaların görevlerinden hangilerinin şubeler tarafından yerine getirileceği ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Borsaya kayıt zorunluluğu
MADDE 32. – Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re`sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.

Borsada ehliyet, temsil ve imza yetkisi
MADDE 33. – Borsalar; taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler.
Borsanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.
Borsayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

Borsanın görevleri
MADDE 34. – Borsanın görevleri şunlardır:
a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.
c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

LABORATUARLARIMIZ

Merkezde yer alan Laboratuvarımız, KOSGEB ( T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) desteğiyle kurulmuştur.Laboratuvarlarımız merkezde 1 adet , Gelibolu İrtibat Büromuzda 2 adet olmak üzere toplamda 3 laboratuvarımız bulunmaktadır.

  LABORATUVARIMIZDA BULUNAN ALETLER

1)      PFEUFFER HE 50 RUTUBET ÖLÇME CİHAZI: Birçok taneli hububat ve unda çok kısa sürede rutubet ölçümü yapar. Portatif olması sayesinde ister tarlada ister fabrikada rahatlıkla kullanılır. Ölçüm kabı içine kullanılan numune sıkıştırılarak cihaz üzerine belirtilen yere oturtulur ve ürün ismi seçilir. Ölçüm tuşuna basılır ve 10 saniye içinde sonuç ekrandan okunur. Alman malıdır.

2)      HEKTOLİTRE AĞIRLIĞI ÖLÇÜ ALETİ: Hububatlarda 1 litrelik hacmin ağırlığını ölçerek ( özellikte buğdayda un) randımanın belirlenmesini sağlar. Tane iriliğine bağlı olarak verimin sağlıklı hesaplanması için pratik yoldur. Mekanik  bir gövdeden oluşmakta olup, manuel terazisi ve gram takımı pakete dahildir. Yerli imalattır.

3)      PERTEN LABORATUVAR DEĞİRMENİ 3100: Buğday ve bir çok hububatta homojen olarak öğütme yapan bu değirmen ; Falling number ( düşme sayısı), Yaş gluten, Gluten index, Protein ve Inframatik analizleri için uygun numune hazırlar. Çekiçli tip değirmendir. Öğütülen numune içinde bulunan 0.8 mm. delik çaplı elekten geçerek paslanmaz çelik kapta toplanır. Ses yalıtımı için motor gövdesi kaplanmıştır. Nem miktarına göre 30-50 saniyede 300gr öğütme kapasitesine sahiptir. Orijinal İsveç malıdır.

4)      PERTEN GLUTOMATİK 2200 : Ekmek yapımında önemli bir kalite kriteri olan yaş gluten miktarı tayinin otomatik olarak yapılmasını sağlar.2 farklı yıkama haznesi olup, farklı ya da paralel numunelerin 5 dakikada gluten miktarı hesaplanır. Uluslar arası standartlardan (AACC veICC) onaylı tek gluten yıkama cihazıdır. Orjinel İsveç malıdır.

5)      PERTEN SANTRİFÜJ 2015 İNDEX: Yüksek devirde satrrifüjleme sistemi ile sağlam gluteni zayıf glutenden ayırarak index değerlerini belirler. Gerek buğday alımında, gerekse un üretiminde kalitenin kontrolü için kullanılır.1 dakikada 6000 devir yapar. Uluslar arası standartlardan onaylı tek orijinal ındex makinasıdır. İsveç malıdır.

6)      PRESİCA BJ 1000 C MODEL HASSAS TERAZİ: Laboratuvar analizlerinde hassas tartım işlemlerinde kullanılır. Tartım kapasitesi 410 gr ve tartım hassasiyeti 0,01 gr.dır. Orijinal İsveç malıdır.

7)      SEDİMANTASYON ANALİZ SETİ: Unun ekmeklik ve gluten kalitesinin kısa sürede belirlenmesinde, ayrıca süne tahribatına uğramış buğdaylardan elde edilen unların uğradığı kayıpları ortaya çıkartır. Toplam test süresi 15 dakikadır. Gerekli tüm cam malzemeler ve çözeltiler pakete dahildir. Yerli imalattır.

8)      NUMUNE ALMA SONDASI (2 ADET): Kamyon, traktör gibi taşıyıcılar yada depolardan homojen olarak numune alımında kullanılır. 1,5 m. uzunluğundadır. 7 gözlü olması sayesinde hububat yığınının her katmanından numune alınabilir. Pirinçten imal edildiğinden aşınma ve paslanma olmaz. Yerli imalattır.

9)      NÜVE MF 120 KÜL FIRINI : Kül tayinleri için kullanılmaktadır. Dijital elektronik kontrollüdür.6 lt. iç hacme sahiptir.Max.1200 dereceye ulaşabilir. Yerli imalattır

10)  KÜL TAYİNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

DESİKATÖR: 20 cm çapında, seramik tablalı, nem alıcı kimyasalı ile birlikte. Alman malı

11)  PRECİSA XB 220 A MODEL ANALİTİK TERAZİ: Laboratuvar analizlerinde kullanılan analitik terazi 220 g. Kapasiteli olup 0,0001 gram tartım hassasiyetindedir. Orijinal İsveç malıdır.

12)  NÜVE NS 104 SAF SU CİHAZI: 4.5 Litre/saat kapsitelidir. Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Yerli imalattır.

13)  ELEK SALLAMA MAKİNASI: Buğday ve öğütme teknolojisi söz konusu olduğunda, elek analizi ve vals ayarı verimi üst düzeyde etkileyen bir önem taşır. Vals ayarlarında standartların dışına çıkılması halinde, unun homojen bir yapıya ulaşması olanaksızdır. Bu da hem un kalitesini, hem de üretim verimini olumsuz yönde etkiler. Vals ayarının yanı sıra, TSE standartlarında belirtilen elek altı ve elek üstü analizlerinin ve laboratuvar analizlerinin yapılması için geliştirilen elek sallama makinası, gerçek verime ulaşmanız için en güvenli yol.

14)  GERBER SANTRİFÜJ: 8 Bütürometre kapasiteli Zaman saatli, ısıtıcılı

15)  PEYNİR BÜTÜROMETRESİ

16)  BENMARİ SU BANYOSU: 40х25х13,5 cm İç hazneli , 13 lt Dijital, oda sıc / 100 oC , Kapaklı İç sirkülasyonlu

17)  PH METRE : Masa Tipi, Hanna , Ph-211 Model

18)  OTOKLAV CİHAZI: Japon Malı, Alp Marka, Dik Tip 30х45 cm 32 litre

19)  KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ : Dijital, oda sıc / 250 oC Emniyet Termostatlı, Paslanmaz Çelik İç Hazneli 55 litre Kapasiteli

20)  REFLAKTOMETRE

0-80 Brx PORTATİF: WYT-4 Model

0-95 Brx MASA TİPİ: 2 WA Model, Abbe Reflaktometre

21)  SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU: Reflaktometre için

22)  ETÜV CİHAZI: Dijital oda sıc/ 80 oC , Emniyet Termostatlı, İç Cam Kapılı Paslanmaz Çelik İç Hazneli, İç Sirkülasyonlu 55 litre Kapasiteli

23)  MANYETİK KARIŞTIRICI: Isıtıcılı

24)  AZOT / PROTEİN TAYİN CİHAZI: Sekizli yakma tekli destilasyon ünitesi

25)  YAĞ TAYİN CİHAZI ( SOXHELET): 4’lü Plateli ısıtıcı, 4 grup, Paslanmaz çelik soğutucuları 4 Ad Berzalüs Kabı ve hortumları

26) SELÜLOZ SÜZME DÜZENEĞİ: 2Ad. Nuçe erleni, kroze süzme Adaptörü, Tapa ve cam boruları, su trombu ile 10 ad. Gorç krozesi 50 ml

27) BİTKİ ÖĞÜTME DEĞİRMENİ: Hububatlar, hayvan yemleri, tahıl taneleri, baharatlar,   tohum, kurutulmuş meyve, bitki kökleri ve sap/ saman öğütülmesinde kullanılmaktadır

28) NIR ANALYSER : Cropscan 2000B modeldir. Tahıllarda, yağlı tohumlarda ve unda 2-4 saniyede protein, rutubet, kül ve yağ analizleri yapmaktadır.

29) ÇELTİK RANDIMAN MAKİNASI

30)AYÇİÇEĞİ YAĞ TAYİN CİHAZI

Laboratuvarlarımızda şu anda buğday, un, çeltik, ayçiçeği ile ilgili analizler yapılmaktadır.

Yapılacak olan analizler neticesinde üreticilerin ürünlerinin mevcut kalitelerini tespit edip kalitelerini daha da arttırmalarına yardımcı olunmaktadır.

Kurumsal

Çanakkale Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç